Plan Pracy Pedagogicznej

PLAN PRACY PEDAGOGICZNEJ

Pedagog -  Magdalena Woźniak

Terapia pedagogiczna to działanie mające na celu niesienie pomocy osobom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania prowadzące do jak najpełniejszego, wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego.

Służy temu:

 • opracowywanie     narzędzi     diagnostycznych     (np.     arkusze obserwacji, kwestionariusze wywiadu),
 • dokonywanie szczegółowej diagnozy podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy,
 • zapewnianie opieki wychowawczej,
 • prowadzenie indywidualnych rozmów,
 • wyjaśnianie, sugerowanie, instruowanie,
 • zapewnianie wsparcia indywidualnego i społecznego,
 • podtrzymywanie uczestników w dobrej kondycji psychicznej,
 • nauczanie dydaktyczne (np. nauka czytania i pisania) i wychowawcze (np.kształtowanie pożądanych cech osobowości, odpowiednich form zachowania),
 • utrwalanie podstawowych sprawności potrzebnych w życiu codziennym (np.rozpoznawanie i nazywanie dni tygodnia, miesięcy, pór roku, prawa i lewa strona, odczytywanie godzin na zegarze, liczenie),
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach,
 • motywowanie do wyjścia na zewnątrz,
 • kształtowanie postaw sprzyjających poprawie funkcjonowania w otoczeniu,
 • uświadamianie celowości podejmowanych działań,
 • zachęcanie do pracy nad własnym warsztatem,
 • praca nad zwiększaniem samodzielności,
 • organizowanie sytuacji edukacyjnych pozwalających na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 • usprawnianie sposobów komunikowania się w grupie, otoczeniu,
 • trening umiejętności prowadzenia rozmowy,
 • praca nad kulturą języka,
 • systematyczna koordynacja pracy instruktorów terapii zajęciowej,
 • opracowywanie we współpracy z zespołem wspierająco - rehabilitacyjnym planów pracy uwzględniających możliwości, zdolności i rozwój podopiecznych.

 

Współpraca z instruktorami terapii zajęciowej w zakresie:

 • wychowania i terapii,
 • weryfikacji planów wspierająco - rehabilitacyjnych,
 • ścisła współpraca z psychologiem,
 • czuwanie   nad   właściwą   atmosferą   wśród   uczestników   i   wzmacnianie pozytywnych relacji między nimi,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych i pomoc w rozwiązywaniu trudności,
 • ćwiczenia usprawniające ogólne sprawności ruchowe i manualne,
 • ćwiczenie percepcji i pamięci wzrokowej,
 • ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne funkcji zaburzonych,
 • eliminowanie zaburzeń zachowania,
 • stwarzanie warunków do rozwoju kulturalnego i osobowościowego,
 • organizowanie sytuacji wychowawczych umożliwiających osiąganie sukcesów,
 • kształtowanie umiejętności podporządkowania się przełożonym,
 • nauka podporządkowania się normom współżycia społecznego,
 • praca nad kształtowaniem postaw koleżeństwa,
 • trening higieniczny (np. zachowanie czystości, mycie rąk, dbanie o wygląd zewnętrzny),
 • nauka korzystania z pralki automatycznej (np. sortowanie brudnej bielizny, dozowanie proszku),
 • kontrola postępów uczestników,
 • prowadzenie dziennika pracy pedagoga,
 • współorganizowanie i udział w imprezach integracyjnych i okolicznościowych,
 • wycieczki, wyjścia i wyjazdy do muzeów, kin, teatrów, kawiarni, pizzerii,
 • rozwijanie zainteresowań, lektura czasopism, książek, audycje telewizyjne itp.,
 • wykorzystywanie w edukacji gier planszowych, puzzli itp.,
 • organizowanie    pogadanek    i    dyskusji    pedagogicznych    poświęconych zagadnieniom dydaktycznym i wychowawczym,
 • współpraca i integracja z innymi placówkami,
 • kształtowanie umiejętności zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego,
 • rozwiązywanie trudności pojawiających się w toku działalności placówki,
 • poradnictwo rodzinne,
 • poradnictwo pedagogiczne.

Dom Arkadia

Dzięki przychylności lokalnej władzy mamy szanse na wspaniały rozwój.

Naszym celem jest postępowanie zmierzające do osiągnięcia przez uczestników jak najpełniejszej samodzielności życiowej.

 

 

Kontakt

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Gądeczu.

Gądecz 33
86-022 Dobrcz

tel. +48 52 55 11 568
kom. +48 784 952 640
e-mail: sdsgadecz@dobrcz.pl

©2021 Arkadia. All Rights Reserved. Designed By SOLUTIONS Ariel Szeloch

Wyszukaj