Welcome to Arkadia   Click to listen highlighted text! Welcome to Arkadia Powered By GSpeech

PLAN PRACY PEDAGOGICZNEJ

Pedagog -  Magdalena Woźniak

Terapia pedagogiczna to działanie mające na celu niesienie pomocy osobom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania prowadzące do jak najpełniejszego, wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego.

Służy temu:

 • opracowywanie     narzędzi     diagnostycznych     (np.     arkusze obserwacji, kwestionariusze wywiadu),
 • dokonywanie szczegółowej diagnozy podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy,
 • zapewnianie opieki wychowawczej,
 • prowadzenie indywidualnych rozmów,
 • wyjaśnianie, sugerowanie, instruowanie,
 • zapewnianie wsparcia indywidualnego i społecznego,
 • podtrzymywanie uczestników w dobrej kondycji psychicznej,
 • nauczanie dydaktyczne (np. nauka czytania i pisania) i wychowawcze (np.kształtowanie pożądanych cech osobowości, odpowiednich form zachowania),
 • utrwalanie podstawowych sprawności potrzebnych w życiu codziennym (np.rozpoznawanie i nazywanie dni tygodnia, miesięcy, pór roku, prawa i lewa strona, odczytywanie godzin na zegarze, liczenie),
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach,
 • motywowanie do wyjścia na zewnątrz,
 • kształtowanie postaw sprzyjających poprawie funkcjonowania w otoczeniu,
 • uświadamianie celowości podejmowanych działań,
 • zachęcanie do pracy nad własnym warsztatem,
 • praca nad zwiększaniem samodzielności,
 • organizowanie sytuacji edukacyjnych pozwalających na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 • usprawnianie sposobów komunikowania się w grupie, otoczeniu,
 • trening umiejętności prowadzenia rozmowy,
 • praca nad kulturą języka,
 • systematyczna koordynacja pracy instruktorów terapii zajęciowej,
 • opracowywanie we współpracy z zespołem wspierająco - rehabilitacyjnym planów pracy uwzględniających możliwości, zdolności i rozwój podopiecznych.

 

Współpraca z instruktorami terapii zajęciowej w zakresie:

 • wychowania i terapii,
 • weryfikacji planów wspierająco - rehabilitacyjnych,
 • ścisła współpraca z psychologiem,
 • czuwanie   nad   właściwą   atmosferą   wśród   uczestników   i   wzmacnianie pozytywnych relacji między nimi,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych i pomoc w rozwiązywaniu trudności,
 • ćwiczenia usprawniające ogólne sprawności ruchowe i manualne,
 • ćwiczenie percepcji i pamięci wzrokowej,
 • ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne funkcji zaburzonych,
 • eliminowanie zaburzeń zachowania,
 • stwarzanie warunków do rozwoju kulturalnego i osobowościowego,
 • organizowanie sytuacji wychowawczych umożliwiających osiąganie sukcesów,
 • kształtowanie umiejętności podporządkowania się przełożonym,
 • nauka podporządkowania się normom współżycia społecznego,
 • praca nad kształtowaniem postaw koleżeństwa,
 • trening higieniczny (np. zachowanie czystości, mycie rąk, dbanie o wygląd zewnętrzny),
 • nauka korzystania z pralki automatycznej (np. sortowanie brudnej bielizny, dozowanie proszku),
 • kontrola postępów uczestników,
 • prowadzenie dziennika pracy pedagoga,
 • współorganizowanie i udział w imprezach integracyjnych i okolicznościowych,
 • wycieczki, wyjścia i wyjazdy do muzeów, kin, teatrów, kawiarni, pizzerii,
 • rozwijanie zainteresowań, lektura czasopism, książek, audycje telewizyjne itp.,
 • wykorzystywanie w edukacji gier planszowych, puzzli itp.,
 • organizowanie    pogadanek    i    dyskusji    pedagogicznych    poświęconych zagadnieniom dydaktycznym i wychowawczym,
 • współpraca i integracja z innymi placówkami,
 • kształtowanie umiejętności zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego,
 • rozwiązywanie trudności pojawiających się w toku działalności placówki,
 • poradnictwo rodzinne,
 • poradnictwo pedagogiczne.
Teatralno - Muzyczna

PRACOWNIA TEATRALNO - MUZYCZNA

Instruktor Terapii Zajęciowej - Kamila Pater

 

W zajęciach biorą udział wszyscy chętni uczestnicy z Środowiskowego Domu Samopomocy.

Środkiem oddziaływania jest muzyka (muzykoterapia), która pobudza wyobraźnię i wpływa korzystnie na kojarzenie. Ma zdolność wzbudzania emocji, zaspakaja potrzebę ekspresji emocji i zabawy. Pobudza potrzeby estetyczne i poznawcze. Działa na procesy fizjologiczne, na funkcje wegetatywne i motoryczne. Muzyka w sposób dynamiczny zmienia słuchacza, przekazuje napięcie pobudza do działania, do skupienia uwagi, skłania do wzruszeń. Uczestnicy chętnie biorą udział w zabawach ruchowych. Tańczą, śpiewają, wystukują rytm znanych piosenek na prostych instrumentach muzycznych takich jak trójkąt, bębenek, tamburyno, grzechotka, cymbały. Działa również grupa teatralna, która swoje umiejętności, osiągnięcia aktorskie i przygotowane przedstawienia prezentują przed rodzicami, opiekunami, osobami zaprzyjaźnionymi podczas okolicznościowych spotkań i zabaw. Zdobywane przez uczestników umiejętności wymagają jednak ciągłej pracy, poświęcenia, samozaparcia. Najważniejsze jest dla nich to, że osiągnęli swój wyznaczony cel. Dowodem tego są liczne brawa po przedstawieniach, a przede wszystkim akceptacja tych, którzy umieją robić wszystko lepiej niż oni.

Na zajęciach teatralno - muzycznych uczestnicy uczą się

 • właściwej postawy i oddechu przy wygłaszaniu kwestii,
 • zrozumienia treści scenariusza,
 • podział ról z uwzględnienie możliwości uczestników,
 • opanowania pamięciowego krótkich tekstów i piosenek,
 • wyrazistości wypowiedzi, właściwej intonacji, prawidłowego operowania głosem, korygowanie usterek językowych,
 • rola ruchu, gestu, mimiki, dźwięku,
 • rozbudzanie wyobraźni, różne środki ekspresji, kształtowanie umiejętności z inną osobą,
 • wyrażanie uczuć pozytywnych jak i negatywnych, pokonywanie tremy, oswajanie z szeroką publicznością,
 • gry pantomimiczne służące odprężeniu, koncentracji, wyrażaniu uczuć, nastrojów,
 • udział w organizowaniu uroczystości okolicznościowych w ŚDS (Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy, Dzień Matki, Jasełka, itp.),
 • udział w różnych imprezach poza ŚDS (konkursy, festiwale piosenek, festiwale małych form teatralnych, festiwale integracyjne),
 • przybliżanie treści sztuki, charakteru pracy aktora, wyjazd do teatru, opery.

PRACOWNIA STOLARSKO - OGRODNICZA

Terapeuta - Łukasz Breitenbach

 

W pracowni stolarskiej wykonywane są:

 • drobna galanteria drewniana,
 • przedmioty przestrzenne,
 • ramki do prac wykonywanych przez inne pracownie,
 • półki,
 • skrzynki,
 • elementy scenografii do inscenizacji,
 • kwietniki,
 • skrzynki do kwiatów,
 • deseczki do krojenia,
 • stolnice,
 • drabinki do roślin,
 • wieszaki,
 • przyborniki do nici, zabawek dla dzieci,
 • naprawa i usuwanie drobnych usterek w ŚDS (naprawa drzwi, klamek, kranów, malowanie),
 • wykonywanie konstrukcji na kosz do brudnej bielizny,
 • wykonywanie karmnika dla ptaków,
 • wykonywanie   drobnych  przyrządów   kuchennych   (łyżek,   skrobaczek tłuczków),
 • wykonywanie krzyży do pracowni,
 • zawieszenie kwietników, obrazów i tablic informacyjnych,
 • wspólne rozmowy indywidualne (motywujące, rozwijające indywidualne zainteresowania, pozytywnie nastawiające do życia),
 • spacery,
 • trening ekonomiczny na zakupach,
 • poznanie okolicy Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.

Obróbka drewna

 • przecinanie drewna w poprzek włókien,
 • formowanie drewna tarnikiem i pilnikiem, wygładzanie papierem ściernym,
 • łączenie drewna klejem i gwoździami,,
 • konserwowanie drewna pokostem
 • malowanie farbą,
 • cięcie drewna,
 • przerzynanie sklejki i płyt rozpłatnicą po linii prostej,
 • struganie deski strugiem równaczem,
 • wiercenie otworów,
 • łączenie drewna wkrętami na okładkę i na czop okrągły,
 • przerzynanie piłą ramową wzdłuż włókien,
 • łączenie płaszczyzn za pomocą wkrętów,
 • posługiwanie  się narzędziami ręcznymi (wkrętaki płaskie, krzyżowe, szczypce płaskie, czołowe, boczne, uchwyty i imaki stolarskie, klucze płaskie, oczkowe, nasadowe z tzw. grzechotką),
 • posługiwanie   się   elektronarzędziami   (wiertarka,   wyrzynarka  ręczna, wyrzynarka włosowa,  szlifierka kątowa,  oscylacyjna,  frezarka,  piła tarczowa, grubościówka, pistolet do klejenia na gorąco),
 • posługiwanie się różnymi przyrządami mierniczymi.

Głównym celem pracowni stolarskiej jest rehabilitacja zawodowa, nabycie podstawowych umiejętności technologicznych.

Uczestnicy przyswajają sobie wiedzę ogólną o drewnie, jego właściwościach i zastosowaniu. Zapoznają się również z narzędziami do obróbki drewna, ich charakterystyką działania oraz zasadami bezpieczeństwa. Ponadto uczą się organizacji stanowiska pracy i przebiegu prostych czynności związanych z wykonywaniem prac, stosowania przerw w procesie pracy, umiejętności samokontroli tempa pracy, zasad koleżeństwa w grupie z innymi uczestnikami, oraz zaznajamiają się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Mają również dostęp do innych pracowni oraz mogą korzystać z łazienki (prysznic, pralka). Poprzez wykonywanie powyższych czynności, uczestnicy rozwijają swe zdolności manualne, intelektualne i społeczne.

PRACOWNIA RĘKODZIEŁA I PLASTYKI

Starszy Terapeuta Zajęciowy  - Małgorzata Radzińska

 

 

I POZNAWANIE RÓŻNORODNYCH FORM PLASTYCZNYCH I RĘKODZIEŁA.

1.  Papieroplastyka:

 • wyklejanie obrazków na tekturze kulkami z krepy, kolorowych gazet, bibuły, ozdabianie ramek do obrazów,
 • wykonywanie masy papierowej, tworzenie z niej figur o różnych kształtach, po wyschnięciu zdobnictwo.

2. Ceramika:

 • poznawanie form pracy w glinie, wykonania przedmiotów z kulek, wałeczków, bryły (misy, dzbanki, dzwonki, itp.) ,przedmioty powstające według indywidualnych chęci, wyobraźni i zainteresowań uczestnika,
 • wykorzystanie wykonanych przedmiotów w życiu codziennym,
 • możliwość ćwiczenia palców dłoni, poprawy ich sprawności podczas ugniatania i kulania gliny

3. Malarstwo, grafika, kredka świecowa, ołówkowa:

 • poznawanie różnych technik, stosowanie ich na papierze, płótnie, szkle, glinie, tekturze, kawałku drewna, itp.
 • zachęcanie, motywowanie do twórczości własnej uczestnika jak i do odwzorowywania np. portret, rysunek z natury,
 • nauka dostrzegania piękna otaczającej nas przyrody, wyrażania uczuć w swoich pracach, plenery plastyczne „Cztery pory roku",
 • metoda bąbelkowa,
 • malowanie na nitce,
 • malowanie na cukrze pudrze,
 • technika klejem na kartce,
 • malowanie farbami żelowymi.

II. POZNANIE INNYCH FORM RĘKODZIEŁA I PLASTYKI:

 • wyklejanie obrazów kulkami z plasteliny,
 • nauka posługiwania się dłutem - rzeźba w drewnie, użytkowa, bryła, płaskorzeźba,
 • nauka wykonania masy solnej, poznanie składników, dalsza praca w masie, tworzenie figurek, broszek, korali, kolczyków, misek, koszyków, itp.
 • oklejanie słoików, butelek wełną, sznurkiem, skórą, futerkiem, szyszkami, koralikami,
 • tworzenie obrazów typu collage,
 • obrazy ze skóry,
 • makrama
 • aplikacje,
 • szycie ze sznurka,
 • poznawanie technik haftu, ściegów, przyborów do haftowania, posługiwanie się nimi,
 • wyszywanie motywów prostych i trudnych, wybranych wzorów na papierze i materiale,
 • poznawanie technik batiku,
 • nauka zdobienia metodą decupage,
 • nauka wykorzystywania darów natury i przyrody w sztuce, zbieranie i suszenie liści, gałęzi, kasztanów, żołędzi, traw, kwiatów, nasion roślin, owoców, układanie różnorodnych kompozycji według inwencji własnej.

III NABYWANIE INNYCH UMIEJĘTNOŚCI TYPU :

 • motywowanie do udziału w konkursach plastycznych organizowanych przez różne instytucje,
 • zachęcanie do udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych, towarzyskich, sportowych
 • zachęcanie do oglądania programów telewizyjnych, słuchania audycji radiowych, czytania książek, czasopism, wzbogacanie galerii SDS,
 • nauka kontaktu ze sztuką, ukazywanie wartości sztuki i charakterystycznych dla niej elementów,
 • umiejętności odbioru, przeżywania i oceniania sztuki,

IV NAUKA KULTURY ZDROWOTNEJ :

 • higiena życia codziennego (czystość osobista, zachowanie czystości),
 • pielęgnacja ciała (cery, stóp, rak, paznokci, włosów),
 • golenie, przybory do golenia,
 • czystość bielizny i odzieży osobistej, nauka prania odzieży w pralce, wieszania na lince, prasowania, składania,
 • utrzymanie czystości w pomieszczeniach, wietrzenie, konieczność spaceru, racjonalnego odżywiania, codziennej gimnastyki ogólnorozwojowej.

Prowadzone zajęcia terapeutyczne są dostosowane indywidualnie do stanu zdrowia i możliwości osób uczestniczących i mogą ulegać zmianie. Dzięki prowadzonej terapii zajęciowej podopieczni rozwijają swoje zainteresowania, doskonalą zdolności manualne, umiejętności planowania i przewidywania. Poprzez swoje prace wyrażają ekspresję świata własnych przeżyć, która pozwala nam ich poznać i zrozumieć.

Dom Arkadia

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dzięki przychylności lokalnej władzy mamy szanse na wspaniały rozwój.

Naszym celem jest postępowanie zmierzające do osiągnięcia przez uczestników jak najpełniejszej samodzielności życiowej.

 

 

Kontakt

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Gądeczu.

Gądecz 33
86-022 Dobrcz

tel. +48 52 55 11 568
kom. +48 784 952 640
e-mail: sdsgadecz@dobrcz.pl

©2023 Arkadia. All Rights Reserved. Designed By SOLUTIONS Ariel Szeloch

Wyszukaj

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech